Zapewniamy kompleksową realizację robót wraz z obsługą geodezyjną i wykonaniem dokumentacji projektowej. Głównym celem w naszej działalności to jakość i terminowość wykonywanych prac. Stosujemy materiały i narzędzia renomowanych firm. Wszystkie materiały są skrupulatnie przez nas sprawdzane na zgodność zastosowania z polskimi regulacjami normowymi. W trakcie prowadzenia prac przestrzegamy wymagań BHP, a każdy z pracowników jest zobowiązany do ścisłego stosowania Regulaminu Pracy oraz podporządkowujemy się wszelkim wymaganiom Zleceniodawcy.

Zatrudniamy inżynierów elektryków z uprawnieniami do pełnienia nadzorów technicznych, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków Polskich do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 110kV na stanowisku dozoru.